Zásady ochrany osobních údajů

My, Slovenija center s.r.o., se sídlem Ve Smečkách 1258/6, 110 00 Praha 1, IČO: 01535048, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207720 (dále jen „my“ či „Slovenija center“), provozovatel webových stránek www.slovinsko.travel, poskytovatel služeb při propagaci Slovinska, jeho jednotlivých destinací a firem z oblasti cestovního ruchu prohlašujeme, že veškeré osobní údaje našich klientů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Na našich webových stránkách www.slovinsko.travel nejste nijak sledováni. 

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

 • Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být vaše osobní údaje předány; 
 • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat; a 
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.     

 

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se se Slovenija center spolupracovat, sledovat dění ve Slovinsku a zapojit se do soutěží a dalších akcí spojených s propagací Slovinska, předáte nám své osobní údaje pro zajištění kontaktu s vámi. Těmito údaji jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa bydliště či jiná, kterou uvedete
 • IP adresa zařízení, z nějž klient přistupuje na webovou prezentaci Slovenija center;
 • interakce s webovou prezentací Slovenija center;
 • interakce s aktivními prvky elektronických obchodních sdělení zasílaných Slovenija center;

 

II. Účel zpracování osobních údajů:

Slovenija center, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli či poskytnete na základě toho, že 

 • poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání našeho newsletteru a marketingových sdělení, za účelem zasílání informací o akcích Slovenija center, zpracování vašich fotografií za účelem propagace Slovinska, přičemž tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;
 • zpracování je nezbytné pro činnost Slovenija center – poskytnutí poradenství a poskytování jednorázových informací a informací o akcích konaných Slovenija center pro klienty, kteří projevili zájem o spolupráci.
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Slovenija center vztahuje, povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Slovenija center

 

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především Slovenija center.

V rámci plnění svých smluvních povinností Slovenija center vaše osobní údaje nikam nepředává, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy pro nadaci provádí zpracování pouze provozovatel webového úložiště dat GoogleDrive. 

Může se však stát, že je Slovenija center může předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro Slovenija center provedla jejich zpracování (typicky: spoluorganizátor akce či poskytovatel jiných služeb v rámci zajištění realizace akce, zahraniční partneři Slovenija center, externí účetní...). Své subdodavatele, resp. partnery si Slovenija center pečlivě vybírá, a tito jsou vůči Slovenija center zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka.

Vaše osobní údaje nejsou Slovenija center ani žádným z partnerů Slovenija center prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili souhlas. 

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Slovenija center zpracovávat po dobu, po kterou budete jejím klientem, či po kterou vám bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je Slovenija center, jakožto správce, oprávněna osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu pro účely: zasílání obchodních a marketingových sdělení – zejména newsletter; či pro účely propagace Slovinska, Slovenija center a jeho partnerů, budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

V. Práva klienta plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům; 
 • právo na opravu; 
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“); 
 • právo na omezení zpracování údajů; 
 • právo vznést námitku proti zpracování; 
 • právo na přenositelnost údajů; a
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Všechna práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Slovenija center na e-mailové adrese:info@slovenija.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla Slovenija center.

Slovenija center vás vyrozumí o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.oouu.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení od Slovenija center, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Slovenija center bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud Slovenija center osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. 

Právo na opravu znamená, že můžete Slovenija center kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz znamená, že je Slovenija center povinna vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Slovenija center ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, je společnost Slovenija center povinna omezit zpracování vašich osobních údajů. 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Slovenija center zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na vyžádání kopie zpracovávaných osobních údajů znamená, že je Slovenija center povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů klienta.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

© Některé texty a informace jsou převzaty z webu Slovenian Tourist Board (STO) a stránek našich partnerů. Použité fotografie jsou z fotobanky STO nebo ze zdrojů našich partnerů a není možné je dále kopírovat ani používat. Další informace o Slovinsku najdete na stránkách STO nebo na stránkách našich partnerů.