Souhlas se zpracováním údajů

SPRÁVCE: 

Slovenija center s.r.o. 
se sídlem Ve Smečkách 1258/6, 110 00 Praha 1,
IČO: 01535045 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207720 (dále jen „my“ či „Slovenija center“),  

 

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient Slovenija center, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů, poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.
   

  Osobní údaje (resp. jeho druh)

  Účel jejich zpracování

  Jméno, příjmení,

  emailová adresa, telefonní číslo 

  Marketing – zasílání Newsletteru 

  prostřednictvím nástroje třetí strany 

   

 2. Výše uvedené osobní údaje tvoří jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro účel zpracování.
   
 3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
   
 4. Jsem tímto informován/a, že moje osobní údaje podle tohoto souhlasu mohou být předány třetím stranám za účelem zajištění služby – zaslání Newsletteru.
   
 5. Jsem tímto informován/a, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje Osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách www.slovinsko.travel
   
 6. Jsem informován/a o tom, že tyto Zásady dle. odst. 6 mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz.
   
 7. Jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
   
 8. Jsem seznámen/a s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter. Pro odvolání souhlasu je možné také napsat na emailovou adresu info@slovinsko.travel
   
 9. Jsem seznámen/a s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
  • právo na přístup k Osobním údajům, 
  • právo na opravu, resp. doplnění,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů, a
  • právo vznést námitku.
    
 10. Jsem seznámen/a s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost pro Slovenija center  zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
    
 11. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 11 písm. a) až f), není možné moje osobní údaje vymazat.
   
 12. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
   
 13. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
   
 14. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.
   
 15. Jsem seznámen/a s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu info@slovinsko.travel
   
 16. Jsem seznámen s tím, že činnost Slovenija center podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. 
   
 17. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nabudu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Slovenija center v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 

Ano, souhlasím s odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních informacích a o nabídkách. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů. 

© Některé texty a informace jsou převzaty z webu Slovenian Tourist Board (STO) a stránek našich partnerů. Použité fotografie jsou z fotobanky STO nebo ze zdrojů našich partnerů a není možné je dále kopírovat ani používat. Další informace o Slovinsku najdete na stránkách STO nebo na stránkách našich partnerů.